Organization

MDSJ Organization of Officers Since November 2011

Officers (2011-2013)

President Fumihito Yoshii
Secretary Kenichi Kashihara
Treasurer Seiji Kikuchi
President-elect Masahiro Nomoto
Secretary-elect Atsushi Takeda
Treasure-elect Kazuko Hasegawa
Past president Sadako Kuno

Executive Committee

  Yoshio Tsuboi (2009-2013)
  Hideo Mori (2009-2013)
  Ryosuke Takahashi (2011-2015)
  Nobutaka Hattori (2011-2015)
  Miho Murata (2011-2015)
  Hideki Mochizuki (2011-2015)

Auditor (2011-2013)

Auditor Yoshikuni Mizuno
Auditor-elect Mitsutoshi Yamamoto

Page Top↑